Voorwaarden

Om duidelijkheid te geven over verschillende praktische zaken binnen de praktijk is een aantal voorwaarden opgesteld.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Kwaliteitswaarborg:

Marlous van der Zande is aangesloten bij de beroepsvereniging NVKToag. In de voorwaarden van de beroepsvereniging wordt gesteld dat de kunstzinnig therapeut, naast een afgeronde erkende HBO beroepsopleiding, moet voldoen aan eisen met betrekking tot kwaliteitsbevordering door het volgen van voldoende bij- en nascholingsactiviteiten en deelname aan intervisiebijeenkomsten met collega kunstzinnige therapeuten. Er is door de vereniging voorzien in een klachtenreglement.

De therapeut is gehouden de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

De therapeut gaat uitsluitend inspanningsverplichtingen aan. Het bereiken van het door de cliënt beoogde resultaat wordt niet gegarandeerd.

 

Privacy waarborg:

Alle patiëntgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Contact met de huisarts en/of andere zorgverleners is enkel gerechtigd door (mondelinge) toestemming van de cliënt of diens ouder(s)/verzorger(s). Voor patiëntbesprekingen binnen de intervisiebijeenkomsten met collega kunstzinnig therapeuten is geen toestemming van de cliënt of diens ouder(s)/verzorger(s) vereist.

 

Registratie:

Marlous van der Zande is geregistreerd lid bij Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën op antroposofische grondslag (NVKToag). Lidcode: 1653 en registratienummer: S125

 

BETALINGSVOORWAARDEN

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de therapeut en de cliënt of diens ouder(s)/verzorger(s).
  2. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling, op werkdagen geannuleerd worden. Bij niet-annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.
  3. De door de therapeut aan de cliënt gedeclareerde kosten worden, indien niet anders overeengekomen, maandelijks gefactureerd en dienen door de cliënt binnen 30 dagen te worden betaald.
  4. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet na 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de therapeut rente in rekening van 1,75 % per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
  5. Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum stuurt de therapeut de cliënt een betalingsherinnering per e-mail.
  6. Voldoet de cliënt binnen 7 dagen na het verzenden van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere toelichting incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
  7. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt.
  8. Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.